27

Podaci o pravnom licu
Naziv: 
27
Sedište: 
75
Adresa: 
94
Matični broj: 
50
PIB: 
48
Broj tekućeg računa: 
13
Podaci za kontakt
Vlasnik-Direktor: 
79
Telefon: 
2317760334
Email: 
undesirablesupersonicdp@relayyork.site
Osoba za kontakt: 
33
Telefon: 
2317760334
Email: 
undesirablesupersonicdp@relayyork.site