82

Podaci o pravnom licu
Naziv: 
82
Sedište: 
32
Adresa: 
81
Matični broj: 
11
PIB: 
75
Broj tekućeg računa: 
35
Podaci za kontakt
Vlasnik-Direktor: 
42
Telefon: 
7347164104
Email: 
bindveinosa@gmaillunge.site
Osoba za kontakt: 
31
Telefon: 
7347164104
Email: 
bindveinosa@gmaillunge.site