Organizatori

Društvo za informacionu bezbednost Srbije (DIBS) formirano je, formalno upisom u Registar Agencije za privredne registre, 10.02.2010. Osnovni cilj  Društva je podizanje nivoa informacione bezbednosti u Republici Srbiji stalnim praćenjem i ocenjivanjem stanja informacione bezbednosti kao i aktivnim učešćem u kreiranju Nacionalne strategije i zakonske regulative iz domena rada.

Društvo je formirala grupa entuzijasta iz različitih struktura našeg društva koji se praktično i na akademskom nivou  težišno bave oblastima iz domena  informacione bezbednosti. Ideja o formiranju Društva se nametnula nakon uspešno organizovana dva naučno-stručna skupa 2008. i 2009. godine na temu informacione bezbednosti. Veći deo članova Organizacionog odbora Društva je bio angažovan u pripremi i realizaciji ovih skupova.

Način ostvarivanja ciljeva društva pre svega se ostvaruje organizovanjem godišnje nacionalne Konferencije o Informacionoj bezbednosti kao i organizovanjem okruglih stolova i panela na najaktuelnije teme nametnute realnim svetskim i domaćim dešavanjima.

Shvatajući sve veći značaj informacione bezbednosti kao jednog od najbitnijih faktora nacionalne bezbednosti kao poseban oblik ali i faktor koji preseca, uvezuje i sadržan je u svim ostalim elementima nacionalne bezbednosti Republike Srbije  odlučeno je da se formira Društvo za Informacionu bezbednost Srbije.

Društvo je organizovano kao neprofitna organizacija.

 

TOWERS NET je osnovana  2008 godine u Beogradu. Osnovne delatnosti kompanije su vođenje projekata, konsalting iz oblasti IT-a, telekomunikacija, informacione bezbednosti i daljinskih sistema za kontrolu i upravljanje. Aktivno je učestvovala u formiranju DIBS-a i neprekidno pomaže sve aktivnosti Udruženja.