solution

Podaci o pravnom licu
Naziv: 
solution
Sedište: 
solution
Adresa: 
solution
Matični broj: 
111111111
PIB: 
1111111111
Broj tekućeg računa: 
1111111111
Podaci za kontakt
Vlasnik-Direktor: 
solution
Telefon: 
solution
Email: 
sasa.knezevic@sjm.rs
Osoba za kontakt: 
solution
Telefon: 
111111111
Email: 
sasa.knezevic@sjm.rs